תקנון האתר

תקנון האתר

ספא פלוס – תקנון השכרת חדרים

 

כללי

 

 1. אתר roomsvip.com הינו אתר אינטרנט המספק שרותי נופש בישראל (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י ספא פלוס אתרים בע"מ ח.פ. 514301837 (להלן: "החברה").
 2. האתר מספק, בין היתר, מידע אודות חבילות נופש בישראל, שירותים הניתנים על ידי חדרים, בתי הארחה, וילות, צימרים, בתי המלון וכיו"ב.   
 3. ביצוע הזמנות נופש / חבילות נופש (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה עפ"י המפורט להלן בלבד.   
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה. 
 5. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ, ככל שלא יחול מע"מ עפ"י כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 
 6. אין כפל מבצעים. 
 7. מובהר בזאת כי כל הזמנה באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה והינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה. 
 8. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד. 
 1. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 1. שירות לקוחות פעיל: בימים א'-ה' בין השעות: 16:00 - 09:00 

  

כשירות

 

 1. באתר רשאי להשתמש בגיר, בן 18 ומעלה בהתאם להגדרות לחוק הכשורת והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי כאשר כל רכישה כפופה לאישור חברת האשראי, לרבות פרטים מזהים ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה מלאים, מספר תעודת זהות, שנת לידה, כתובת מגורים, כתובת מייל ומספר טלפון.
 2. לידיעתך- מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, מוסר פרטים כאמור יהא אחראי לכל נזק שייגרם לו ו/או לאחר עקב ביצוע הפעולה כאמור.

 

שימוש במידע שבאתר 

 

 1. במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
 2. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMSו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008." 

  

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר 

 

 1. כל שימוש בשירותים באמצעות האתר על ידי משתמש (להלן: "הלקוח"), נעשה על בכפוף להוראות תקנון האתר כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת. 
 2. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים. 
 3. יובהר, כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל הקשור לתוכנו, מהותו, אופיו ונכונות המידע המפורסם באתר על יד נותני השירותים המופיעים באתר בכל עת ולרבות בכל הקשור לפרסום של חדרים לפי שעה, בעלי וילות, בתי הארחה, מלונות, בעלי צימרים, וכן ובכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.  
 4. כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד
 5. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים, ואשר אינם חלק מהחברה. הלקוח מצהיר כי אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.     

  

אחריות 

  

 1. הלקוח מצהיר כי החברה פועלת כשליח מטעם המזמינים ויוצרת את הקשר משפטי בין המזמינים ב- – roomsvip.comלבין נותני השירותים למיניהם המופיעים באתר. משכן, מובהר כי לא תחול על החברה והאתר המופעל על ידה כל אחריות, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי וככן הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות שהיא. 

  

 1. האתר ו/או נותני השירות ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט בכלליות האמור בסעיף זה, לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור. 
 2. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר. 
 3. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה. 
 4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים. 

  

פרטי הלקוח 

  

 1. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח"). 
 2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר. 
 3. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מזומנים גבוה ביום התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 יום לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד. 
 4. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי. 
 5. החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח. 

   

שירות לקוחות 

  

 1. בכל שאלה או בירור לגבי שירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 053-6249365.

 

בעלות וזכויות יוצרים 

 

 1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר. 
 2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download )  לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא. 
 3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של נותני השירותים השונים המפורסמים באתר. 
 4. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעיל. 

 

  ביטול הזמנה טרם קבלת השירות

 1. צרכן זכאי לבטל את הזמנתו והעסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או מקבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים וזאת בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימי עסקים בטרם מועד מתן השירות.
 2. החזר בגין ביטול כאמור יינתן לאמצעי התשלום עימו ביצע הלקוח את העסקה ובהתאם לתנאי חברת האשראי ו/או החברה עימה בוצע התשלום.
 3. בקשת ביטול תועבר לידי החברה בדואר/דוא"ל/פקס, הודעה טלפונית לביטול השירות, לא תהווה לכשעצמה הודעת ביטול כדין ועל הצרכן לשלוח הודעה בכתב באחת החלופות לעיל.
 4. ביטול בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי למימושם בפועל, או בשל אי אספקה במועד של השירות, החברה תשיב לצרכן את מלוא התמורה ששולמה בפועל.
 5. ביטול שלא בשל אי התאמה כאמור לעיל ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה, יגרור ניכוי דמי ביטול בגובה של:
  1. ביטול החל ממועד ביצוע ההזמנה- ינוכו דמי ביטול בגובה של 25% מעלות ההזמנה.
  2. ביטול יום בטרם קבלת השירות- ינוכו דמי ביטול בגובה של 50% מעלות ההזמנה.
  3. ביטול שיבוצע ביום ההגעה יגרור דמי ביטול בגובה של 100% למעשה לא יושבו דמי התשלום לצרכן.
 6. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם המציאות.
 7. בכל מקרה התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ועל הצרכן לוודא את נראות השירות שהוא רוכש.
 8. בעת ביצוע ההזמנה באתר ואישור כי קרא את תקנון האתר, הצרכן מאשר כי תקנון על כל סעיפיו ותתי סעיפים מהווים טופס גילוי נאות לצרכן.

 

ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר

 1. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מצרכן לבצע הזמנה באמצעות האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  1. הצרכן ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ביחס לשימוש באתר;
  2. הצרכן הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. הצרכן מסר בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או לאחר מכן, בכתב ו/או בטלפון, פרטים מטעים;
  4. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מנותני השירותים ו/או בצד ג' כלשהו ;
  5. בכל מקרה בו נפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו;
 2. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח;
 3. בעת הביטול יבוצע החזר ללקוח לאמצעי התשלום עימו ביצע את ההזמנה ובהתאם לתנאי חברת האשראי עימה בוצע התשלום.
 4. באחריות הלקוח לעדכן את החברה בדבר החלפת פרטי ההתקשרות עימו לרבות כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וטלפון.

 

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 2. הצרכן מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות לפרטי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע רכישתו באתר זה.
 3. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הצרכן רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת המייל כאמור בסעיף 17 להלן. במקרה כזה לא יישלחו אל הצרכן הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 4. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:
  1. הצרכן רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר, מובהר כי המידע מוחזק למשך תקופה מוגבלת של שנה אחת בלבד.
  2. הצרכן רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו.
  3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של מחיקה יימחקו כל הרשומים הנוגעים לצרכן למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי הצרכן באתר לרבות הזמנות וחשבונית מס קבלה.

 

שינויים במבנה ותוכן האתר 

  

 1. החברה זכאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש. 

 

קניין רוחני 

  

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר למוצרים, לשירותים, לפרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, המתפרסם ו/או המופיע באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. יובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים שלישיים. 

  

דין וסמכות שיפוט 

  

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו לו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בכפוף לחוקי הסחר והגנת הצרכן בישראל. 

  

שונות                     

 

 1. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, כל אחריות שהיא בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, או במוצרים המוצגים באתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם.   
 2. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר לכוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם ללא שינוי. 
 3. ויתר צד, מפורשת או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאים אלו במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

 

עודכן לאחרונה בתאריך 27.01.2022

כל הזכויות שמורות לחברת ספא פלוס אתרים בע"מ ח.פ. 514301837